2014

Vi förstår att det kan vara mycket nytt att ta till sig, därför har vi satt ihop en liten ordlista med ord och begrepp vi använder ofta.
Saknar du något? Skriv till oss!

 

 • Ackumulerad räntekostnadstillväxt - den växande utanpåliggande kostnaden för bankernas "pengar" som dränerar den reala ekonomin. När kostnaden nått skuldmättnadspunkten så utvecklas räntekostnaden exponentiellt med en snöbollseffekt. Ibland används uttrycket "Ränta på ränta" eller compound interest på engelska.
 • BIS - Bank for International Settlements eller Internationella Regleringsbanken på svenska. Samordningsorgan för världens centralbanker. Skapar riktlinjer för samtliga centralbanker.
 • Defaitist - någon som gett upp utan kamp
 • Demokratur - Demokrati + Diktatur. Skenbar demokrati
 • FED - Federal Reserve. USAs privatägda centralbank
 • Grindväktare -
 • Hegemoni -
 • IG Farben -
 • Narcodollar - valuta, pengar ($) som är upprätthålld/-a genom narkotikahandel
 • Petrodollar - dollar tjänade genom handel av olja. Hypotes om dollar och krig
 • Politruk - (nedv.) politisk övervakare, handledare, instruktör
 • Stigmatiseringsbegrepp - uttryck använt i syfte att skambelägga en individ i allmänhetens ögon, oftast utan saklig kritik i grunden
 • Strategisk geografisk förträngning - naturliga flödespunkter. Praktisk plats för tull och annan kontrollverksamhet. Israel är beläget vid en strategisk förträngning mellan Afrika och Mellanöstern
 • Världshandelsvaluta - valutan som används mest i världen

Det leder ingen vart annat än till elände för oss alla genom att förenkla problemformuleringen genom symptombeskrivning i ett system som kräver evig tillväxt och där de privatägda bankernas pengar - räntebelastade krediter - styr den ekonomi som kontrollerar politiken såväl som den givna utvecklingsriktningen.
Vi påminner oss därför om varför importen av nya skuldbärare - beskattningsbart humankapital - har varit en nödvändighet i nuvarande kreditbaserade system som alltså kräver evig kreditexpansion - "tillväxt" som det heter på bankprosa - för att upprätthålla aggregerad efterfrågan så att bankernas balansräkningar ej skall haverera under bördan av den ackumulerade räntekostnadstillväxten.
 

 • Y = C + G + I (+/-) Handelsbalansnettot
 • Y = Aggregerad efterfrågan
 • C = Privat konsumtion
 • G = Offentlig konsumtion
 • I = Investeringsefterfrågan
 • HBNetto= Skillnaden mellan import och export!
 
 • C - Som tillhörande världens mest privatskuldsatta befolkning kan vi ej längre låna i tillräcklig takt för att upprätthålla Y!
 • I - I ett minusränteklimat är pengar utifrån för att upprätthålla Y inte att tänka på då ingen investerar 100 kr idag och får tillbaka 90 kr om 5 år.
 • HbNt - Då det globala banksystemet är skuldmättat och inte bara vi här i Sverige är drabbade av deflationsbaserad realekonomisk stagnation utan så även resten av världen, så minskar alltså således handelsaktiviteten också på global skala, vilket innebär att vår export minskar som en direkt konsekvens, varför importen av andra länders skulder att försörja vår samlade räntekostnadsbelastning också krymper - läs BDI - Baltic Dry Index - den måttenhet på hur mycket naturresurser som skeppas över haven är och har varit på historiskt låga nivåer sedan man månatligen började göra dessa mätningar i över 1 år.
 • G - Sverige är således på G - offentlig konsumtion - skuldsättning av det allmänna - Alltså att försöka förvandla faktorn G till faktorn C vilket man i Sverige har valt att göra via det flyktingindustriella komplexet genom att via löner och bidrag få ut pengar i realekonomin i syfte att upprätthålla Y för likviditetsförsörjning av den ackumulerade räntekostnaden - (något som nu ersatts med det "ryska hotet" för att vinna politisk hävstångseffekt att istället kreditexpandera via det militärindustriella komplexet).


Som en parentes kan vi nämna Kina i sammanhanget som valt att istället bygga infrastruktur, eller varför inte Finland som nyligen röstat igenom medborgarlön a.k.a helikopterpengar i samma syfte - alltså olika lösningar på samma problem.
Notan hamnar oavsett lösningsmodell till sist alltid på skattebetalarna i nuvarande system där våra s.k förtroendevalda gett bort rätten till privata intressen att skapa vårt allmänna betalningsmedel som räntebelastade krediter till evigt växande återbetalningsskyldighet, detta då räntekostnaden aldrig skapas vid lånetillfället när "pengarna" föds. Som en konsekvens måste hela tiden nya krediter skapas i en exponentiellt ökande takt för att täcka kostnaderna för gamla skulder - ett system som bäst beskrivs som ett pyramidspel.


Då vi för längesedan nått skuldmättnad - dvs på var nyskapad kredit - "krona" för enkelhetens skull - så går mer än 50 öre till att betala för gamla krediter -, och när så sker börjar systemet att gå baklänges. Vår reala - värdeskapande - del av ekonomin - alltså där vi byter varor och tjänster med varandra - deflateras - läs våra äldre svälter, läs assistansen dras in för vårdbehövande, läs havererande statsuppehållande verksamheter såsom polis sjukhus skolor etc, läs allt fler utförsäkrade, läs allt fler hemlösa - till förmån för den finansiella - ickeproduktiva - delen av ekonomin som inflateras - läs historiskt höga aktiepriser, läs historiskt höga bostadspriser, läs historiskt höga bankvinster till historiskt låga räntor, vilket också säger en del om den totala skuldmassan i samhället som alltså även den är historiskt hög - stagflation med ett finare ord.
Det enda sättet att bromsa sönderfallet nu är att sänka räntorna - vi har minusränta - skicka kredittiderna på evigheten - vi har amorteringsfria lån, dvs skuld för alltid - skicka kreditvärdigheten mot pandemonium - samt sälja ut allmännyttan - privatisera - för att hålla de samlade räntekostnaderna i schack ytterligare någon tid, innan det oundvikliga ändå på rent monetärmekaniska grunder kommer inträffa!