2014

Protokoll 1977/78:137

Med tanke på att frågan varit uppe tidigare på tapeten för snart 36 år sedan kan man tycka att fler borde ställa frågor till de svenska bilderbergarna.

Stockholm 6 Mars 2014
Partiet De Fria tar som enda parti öppet motstånd och demonstrerar mot Bilderberggruppens slutna konferenser. Detta eftersom vi eftersträvar transparens i de situationer där politiker och företrädare från näringslivet träffas bakom lås och bom utan insyn. För historiskt sett kan man onekligen se att vid dessa konferenser uppstår en samsyn utan insyn. Att delta vid dessa konferenser angränsar till "trolöshet vid förhandling med främmande makt" som är desamma som diplomatiskt landsförräderi!

Bosse Jonsson, grundare och styrelseledamot
Partiet De Fria


(nedan protokollet i pdf-format)

Riksdagens protokoll 1977/78:137
Tisdagen den 9 maj
Kl. 15.00

§ 1 Justerades protokollet för den 28 april.

§ 2 Föredrogs och bifölls Interpellationsframställningar 1977/78:171 och 172

Nr 137
Tisdagen den 9 maj 1978

Om anledningen till svenskt deltagande i den s. k. Bilderberggruppen

§ 3 Föredrogs och hänvisades
Proposition
1977/78:182 till utbildningsutskottet

§4 Föredrogs och hänvisades
Redogörelse
1977/78:21 till utrikesutskottet

§ 5 Föredrogs men bordlades åter Finansutskottets belänkande 1977/78:35
Skalteutskoltets betänkanden 1977/78:51 och 53 Justitieutskoltets
betänkanden 1977/78:32 och 34-37 Utrikesulskottets betänkanden
1977/78:12-14 Försvarsutskottets betänkanden 1977/78:23 och 24
Socialutskottets betänkande 1977/78:31 Kulturutskottets betänkanden
1977/78:22 och 23 Utbildningsutskottets betänkanden 1977/78:23-25
Trafikutskottets betänkanden 1977/78:22-24 Jordbruksutskottets betänkanden
1977/78:25 och 27

§ 6 Om anledningen till svenskt deltagande i den s. k. Bilderberggruppen
Statsministern THORBJÖRN FÄLLDIN erhöll ordet för att besvara Carl-Henrik
Hermanssons (vpk) den 27 april anmälda fråga, 1977/78:436, och anförde:

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat mig om anledningen till att
jag nyligen deltog i den s. k. Bilderbergkonferensen.

Bilderbergkonferenser har hållits mer eller mindre regelbundet sedan mitten
av 1950-talet. Deltagarna utgörs av politiker, ämbetsmän, företrädare för
näringslivet, forskare och journalister från Europa och Nordamerika. Två av
konferenserna har hållits i Sverige, den ena 1962 och den andra 1973.
Ämnena för konferenserna berör som regel aktuella ekonomiska och sociala
problem i industriväriden eller tredje väriden. Vid några tillfällen har


47
Nr 137
Tisdagen den 9 maj 1978
Om anledningen till svenskt deltagande i den s. k. Bilderberggruppen

man också behandlat ämnen med anknytning till internationell politik.
Deltagarna deltar i konferenserna som privatpersoner och inte som officiella
representanter för sitt land. Det förekommer heller inga gemensamma
uttalanden eller andra för deltagarna bindande gemensamma opinionsyttringar.
Konferenserna omfattar föredrag och diskussioner i seminarieform. Deltagarna
får på detta sätt möjligheter att fördjupa sina kunskaper och utbyta
erfarenheter på de områden som behandlas. Det bör också ligga ett värde i att
representanter för samhällslivet i olika länder får träffa varandra i andra former
än vad som är möjligt i officiella sammanhang.


48
CARL-HENRIK HERMANSSON (vpk):
Herr talman! Jag tackar Thorbjörn Fälldin för svaret, som jag emellertid finner
helt otillfredsställande.
Det förhållandet att statsråd ur den tidigare socialdemokratiska regeringen
deltagit i Bilderberggruppens konferenser kan inte vara något hållbart skäl för
Thorbjörn Fälldin att också göra det. En ny regering behöver ju inte till varje
pris upprepa den tidigare regeringens dumheter. Varje ny regering kan lätt,
som historien visar, hitta på alldeles egna och nya dumheter. Min kritik gäller i
lika mån tidigare statsråds och herr Fälldins deltagande i Bilderberggruppens
möten.

Varför är vpk kritiskt mot att svenska regeringsmedlemmar deltar i dessa
konferenser anordnade av den s. k. Bilderberggruppen? Avgörande är att det
handlar om slutna konferenser av en subjektivt utvald maktelit i den
kapitalistiska världen.

"Bilderberggruppen består av ledande politiker och finansmän från
västväriden, som vid sina strängt hemliga sammankomster diskuterar
väridsekonomin" -den presentationen gör Svenska Dagbladet. Den franske
industri- och bankmagnaten Rothschild, Fiatchefen Agnelli, styrelseordföranden
i Philipskoncernen, chefer för oljebolag som BP och Exxon och en rad andra
representanter för storfinansen, t. ex. Marcus Wallenberg, ger konferenserna
deras karaktär. Vad har Sveriges statsminister och ledaren för centerpartiet i
det sällskapet att göra? Det fanns en tid när herr Fälldins parti förklarade sig
sitta mitt på barrikaden i klasskampen. Den tiden är tydligen nu för länge
sedan förbi.

Deltagandet i årets konferens tycks mig ha särskilt allvarliga aspekter. På
dagordningen stod bl. a. ämnet "Västförsvaret med dess politiska implikationer".
Deltagare i konferensen var bl. a. USA:s förre utrikesminister Henry
Kissinger och NATO:s överbefälhavare Alexander M. Haig junior. Förstår inte
herr Fälldin att det kan skapa tvivel om konsekvensen i Sveriges alliansfria och
neutrala kurs att han som statsminister deltar i sådana överläggningar? Nu
säger herr Fälldin att alla deltar i konferenserna som privatpersoner. Men
Sveriges statsminister kan inte delta i en sådan konferens som privatperson.
Herr talman! In summa: Det måste anses helt olämpligt att Sveriges
statsminister - för det är väl herr Fälldin fortfarande? -deltar i konferenser av
typ Bilderberggruppen. Det komprometterar honom.


Statsministern THORBJÖRN FÄLLDIN:
Herr talman! Det är fullt klart, Carl-Henrik Hermansson, att jag inte kan delta
i vare sig det ena eller det andra här hemma i Sverige eller utomlands utan att
folk känner mig som statsminister. Men det är viktigt att framhålla -och här har
jag möjligen andra erfarenheter från umgänget med folk på västsidan än Carl-
Henrik Hermansson har- att det här handlar om en fri och öppen debatt. Jag
var fullt medveten om att en del av diskussionen vid årets konferens skulle
röra västalliansen, men det avgörande skälet till att jag deltog var att man
skulle diskutera de problem industriväriden står inför till följd av den
strukturomvandling som uppstår genom de unga industrinationernas tillkomst.
Den diskussionen tyckte jag att det var viktigt att ta del av.

Låt mig också understryka att det inte förekommer några deklarationer eller
bindande uttalanden. Det har sitt värde att lyssna också till dem som man
kanske inte alltid sympatiserar med. Jag utgår ifrån att folk tillerkänner mig
den självständigheten att jag är i stånd att fatta egna beslut, även om jag har
lyssnat till någon som har en annan uppfattning än jag. Det är med den
inställningen jag åker också österut i världen och lyssnar till människorna där.
Till sist vill jag säga att om Carl-Henrik Hermansson skulle få en inbjudan till
denna konferens, så är mitt råd: Tag chansen!


Nr 137
Tisdagen den 9 maj 1978
Om anledningen till svenskt deltagande i den s. k. Bilderberggruppen

CARL-HENRIK HERMANSSON (vpk):
Herr talman! Uppriktigt sagt, Thorbjörn Fälldin, tror jag inte att risken är så
stor för att jag skulle få någon inbjudan till Bilderbergkonferensen. Jag
beklagar inte det, för jag skulle inte resa även om jag fick en sådan.
Jag tycker nog att Thorbjörn Fälldin skall tänka över den här frågan
ytterligare en gång. Det finns en rad öppna institutioner-Förenta nationerna,
dess underorgan m. fl. - där debatter om den ekonomiska och politiska
utvecklingen kan föras. Också där kan man föra en fri och öppen debatt. Där
bör Sverige vara med, gärna med sin statsminister, men däremot inte i en
sluten klubb med den kapitalistiska världens finansiella grädda. Det är det min
kritik gäller. Jag tror att herr Fälldin borde överväga den här frågan en gång
till, och jag upprepar vad jag förut sade, nämligen att det måste anses
olämpligt att Sveriges statsminister, som icke kan framträda som privatperson
oavsett om han reser det kravet eller ej, deltar i slutna konferenser av den här
typen. Det kan skapa missförstånd,och jag tror inte det positiva som herr
Fälldin fick ut av konferensen kan uppväga risken för de missförstånd som kan
uppstå.


Överläggningen var härmed slutad.
4 Riksdagens protokoll 1977/78:136-137

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter